Bảng giá các loại Via Ngoại


Via USA ( Loại I )

40,000

Tây Ban Nha ( Loại I )

40,000

Bỉ ( Loại I )

35,000

Via Úc ( Loại I )

40,000

Bảng giá các loại Via Ngoại Có Page


Via USA ( Loại II Có Page )

45,000

Via Bỉ ( Loại II Có Page )

45,000

Via Úc ( Loại II Có Page )

45,000

Tây Ban Nha ( Loại II Có Page )

45,000